Komunitně vedený místní rozvoj

Dotace pro komunitně vedený místní rozvoj řeší potřebu využívat v České republice potenciál integrovaných územních nástrojů za účelem řešení problémů v oblasti územní soudržnosti. Financemi tedy bude podporován integrovaný, sociální, hospodářský a environmentální rozvoj, kulturního dědictví, cestovního ruch a bezpečnost mimo městská území.


Na co mohu dotaci využít

Zatím nejsou vypsané žádné dotace

Buďte první, kdo se o nových výzvách dozví.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

nebo můžeme zatím prokonzultovat váš záměr.

5.1

Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území

Hlavní cíle

Vytvořit místní partnerství, zapojení subjektů a aktivizace osob do rozvoje obcí

Zvýšit vybavenost venkovského území službami a infrastrukturou 

Podpořit zaměstnanost na venkově a dopravní infrastrukturu 

Snížit regionální nerovnost

Podpořit spolupráci obcí

Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikace pro pěší a cyklostezek sloužící k dopravě do škol a zaměstnání

Stavby krajinářské architektury, budování zelené infrastruktury měst a obcí (povrchy a podloží, retenční a akumulační nádrže, vodní prvky, výsadba vegetace, dětská a workoutová hřiště)

Zvyšování kapacit MŠ, ZŠ v územní působnosti MAS

Revitalizace kulturních památek, muzeí, edukačních center. knihoven

Hlavní cílové skupiny

Děti od 2 let

Žáci a studenti

Rodiče

pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci

zaměstnanci škol

Národnostní skupiny

Typy příjemců

Obce

Kraje

Právnické osoby

Církve

Organizační složky státu

4.2

Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně bydlení a sociálních služeb

Prioritou investiční potřeby je podpora socioekonomické integrace osob ohrožených chudobou, osob sociálně vyloučených a zlepšení přístupu těchto skupin obyvatelstva k sociálním službám. Dále rozvoj sociálních služeb pro seniory a podpora spolupráce mezi sociálními a zdravotními službami.

Hlavní cíle

Zlepšení kapacit, dostupnosti, udržitelnosti a efektivity relevantních veřejných služeb a výkonu sociální práce

Zkvalitnit služby pro seniory

Vyřešit absenci služeb pro specifické cílové skupiny

Zajistit odborný personál a vhodné objekty, kde je možné poskytovat sociální služby

Zvýšit dostupnost sociálních služeb

Vyřešit nedostatek nájemních bytů dostupných pro příjmově slabé a sociálně vyloučené osoby

Hlavní cílové skupiny

osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním a mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním, senioři, migranti, osoby v bytové nouzi

Typy příjemců

obce, kraje, církve, organizační složky státu

4.3

Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče

Cílem této priority je v oblasti zdravotnictví posílení a zlepšení přístupu k primární péči, zejména zranitelným skupinám obyvatel, integrace jejich péče a prevence. Dále zlepšení spolupráce mezi zdravotními a sociálními službami. V souvislosti s řešením pandemie COVID-19 a jejích dopadů bude podpora zaměřena také na oblast ochrany veřejného zdraví prostřednictvím podpory rozvoje infekčních klinik, orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů.

Hlavní cíle

Zlepšit infrastrukturu a technickou vybavenost ve zdravotnictví

Zajistit dostupnost primární péče a odstranit demografické rozdíly v jejím poskytování

Připravit zdravotnický systém na dopady stárnutí populace

Zajistit specializovanou péči pro chronicky a dlouhodobě nemocné

Rozvinout systém epidemiologické bdělosti a systém ochrany veřejného zdraví v souvislosti s hrozbami v oblasti infekčních onemocnění např. pandemií COVID-19.

Hlavní cílové skupiny

poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, pacienti, klienti sociální služeb, osoby ohrožené vyloučením v důsledku zdravotního stavu, pracovníci zdravotnictví, osoby pečující o nemocné

Typy příjemců

obce, kraje, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace, církve

4.4

Posílení role kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a v sociálních inovacích

Cíl reagují zejména na epidemii COVID-19, která zasáhla nejvíce právě oblast cestovního ruchu a kultury. Je nutné Českou republiku jako jednu ze světových destinací znovu pozdvihnout mezi návštěvníky oblíbené, atraktivní a bezpečné cíle.

Hlavní cíle

Znovu nalákat turisty po radikálním snížení cestovního ruchu v důsledku pandemie COVID-19.

Zlepšit technický stav kulturního dědictví bránící v jeho plném potencionálním využití

Rozšířit využití kulturního a přírodního dědictví pro sociální a hospodářský rozvoj

Zlepšit infrastrukturu pro konzervaci a restaurování sbírek, fondů a knihoven

Zvýšit povědomí o historii dané lokality v kontextu regionálních, národních a světových dějin

Zlepšit infrastrukturu pro návštěvníky, odstranit zaostalost turistického vybavení a center

Propojení regionálních turistických tras, rozvoj vybavenosti značených turistických tras

Rozvoj edukačních aktivit, vzdělanosti a podnikání prostřednictvím rozvoje kulturního a přírodního dědictví

Zavádění informačních technologií v cestovním ruchu

Hlavní cílové skupiny

návštěvníci, žáci a studenti, obyvatelé, odborná veřejnost, muzea a knihovny

Typy příjemců

vlastníci památek, obce, kraje, příspěvkové organizace, církve, subjekty s právním hospodařením, církve, státní podniky

Realizované projekty

Prohlédnout všechny

Chcete se o nových dotačních výzvách dozvědět jako první?

Zanechte nám tady svůj e-mail a dostávejte informace z první ruky!
Odběr novinek můžete kdykoliv odhlásit.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Beru na vědomí Zásady ochrany osobních údajů